خواستن توانستن است

پاءولو کوءيلو :
«چون يک حقيقت بزرگ در اين جهان وجود دارد:
تو هر که باشی و هر چه بکنی وقتی واقعا چيزی را بخواهی اين خواست در روح جهان متولد می شود و اين ماموريت تو در روی زمين است

و وقتی تو چيزی را می خواهی همه جهان دست به يکی ميکند تا تو آرزويت را متحقق کنی.»

کيميا گر

/ 0 نظر / 7 بازدید