# تنبلی

اندر ستایش تنبلی

بشرموجودیاستتنبلکهآنچهنکرده،ازرویتنبلینکرده،وآنچهکردههمبه خاطرتنبلیکردهاست. بشرتصمیمنگرفترویدوپاراهبرود،بلکهتصمیمگرفت دیگر روی چهاردستوپاراهنرود. ازاینکههرچهاردستوپایشبازمین سختوناهمواروخطرناکتماسداشتهباشد،ازاینکهمجبورباشدتاحددرد،گردندرازکندوکلهرابالابگیرد،خستهشدودریکلحظهتصمیمگرفتدیگردست
/ 0 نظر / 19 بازدید